หน้าหลัก > รถบรรทุกและรถโดยสาร
สุดยอดเทคโนโลยี ที่อยู่เคียงคู่คุณ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยู่ ตลอดเวลา ทั้งของประเทศไทยและของโลก เป็นสิ่งที่ฮีโน ใ่ห้ความสําคัญอย่างยิ่ง เราจึงสรรค์สร้างแนวนโยบาย "ฮีโน่ วิสัยทัศน์ ศตวรรษที่ 21" จากปรัชญาที่ว่า "เราจะทุ่มเทพัฒนา เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมไทย และสังคมโลก" โดยเรามุ่งหวังที่จะเห็นอนาคตเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ดีขึ้นเฉกเช่นเดียวกับการที่ฮีโน่ให้ความสําคัญ อย่างยิ่งกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ระบบความปลอดภัยและ การจัดจําหน่ายอย่างมีระบบเพื่อบรรลุสู่ความมุ่งมั่นที่จะ ก้าวไปข้างหน้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ ความห่วงใยในสิ่งแวดล้อมโลก และไม่ว่าอนาคตจะเปลี่ยนแปลง ไปในทิศทางใด เราพร้อมจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ สูงสุดเคียงคู่คุณและสังคมตลอดไป